Vrh H

Harwig, Heric, Honeywell
narozeny : 26.2.2018
rodiče: GIC Gladness Ray Yaroslava a EC Maxim Valenvic